HISTORIE

Rybolov od počátků po současnost

Počátek spolkového rybolovu se datuje dnem 3. září 1921, kde na valné hromadě občanů v obci Biskoupky bylo rozhodnuto o založení rybářského družstva, jež neslo název "RYBÁŘSKÉ DRUŽSTVO BISKOUPKY - HRUBŠICE" Byl zvolen pětičlenný prozatímní výbor za účelem vypracování stanov a na zařízení všech náležitostí. Na valné hromadě 6. listopadu 1921 byly stanoveny tehdejší politickou správou schváleny na řece Jihlavě v revíru od dnešního "vedení vysokého napětí u Hrubšic až po Havránkův splav" pod Lhánicemi (revír byl 11 km dlouhý). Téhož dne bylo zvoleno čtyřčlenné předsednictvo a další 4 členové výboru. Dále 7 náhradníků, 2 revizoři, 3 členové rozhodčího soudu a 3 hlídači. Všichni členové spolku se rekrutovali z obcí Biskoupky, Hrubšice, Jamolice a Lhánice , což jsou obce po obou březích stávajícího revíru. Každá obec měla ve výboru spolku svého zástupce. Předsedou se stal hostinský František Žák z Biskoupek. Rybářské zemské lístky se objednávaly hromadně a to na 1 nebo 3 roky; členské legitimace platila 1 rok; příspěvek činil 4 Kč. Spolek měl 22 členů. Členové spolku prováděli rybolov podle těchto pravidel. Cituji:"Rybolov je prováděn libovolně, jednotně nebo hromadně oprávněnými členy,a to na udici, do sítě, čeřenu, tápalu a společně do nevodu. Zakázáno jest loviti v noci a vůbec na světlo, vidlice, patrony neb jiné třaskaviny. Noc se rozumí jednu hodinu po západu slunce a jednu hodinu před východem slunce. Lovení jest cizím a nečlenům vůbec zakázáno. Pytlákem ulovené ryby patří hlídačům a nářadí zabaveno ve prospěch spolku o jeho naložení rozhodne výbor."

Vydáním lístku na rybolov byla podmíněna účast při valných hromadách spolku. Od roku 1922 spolek pořádá každoročně výlety (taneční zábavu s pečením ryb) na place u pustého mlýna (současné dnešní Nové kolečkárky). Od roku 1927 členský příspěvek činil 5 Kč , v roce 1928 spolek zakázal na tři roky rybolov v 3 km úseku střední části revíru z důvodů vysazení rybí násady pod trestem ztráty členství a přístupu k vodě. Byl vysazován kapr, jelec, candát a bílá ryba. Násady byly z Třebíče a Prahy. 29. 5. 1930 přebírá funkci předsedy po hostinském Fr. Žákovi Josef Dvořáček (rovněž z Biskoupek) a Fr. Žák se stává jednatelem spolku. Členský příspěvek činí 10 Kč na rok. V roce 1931 měl spolek 39 činných členů.

Valná hromada rozhodovala o tom kdo bude přijat jako host. Příspěvek hosta činil ve 30. letech 30 až 40 Kč dle délky hostování (čím delší dobu byl hostem tím méně platil). Od roku 1935 se povoluje členství i rybářům z Nové Vsi, Moravského Krumlova, Oslavan i Brna - tehdejším hostům - a rozhoduje se komu se členství ponechá. V roce 1936 skončil rybářský výlet finančním schodkem a od jejich pořádání se upustilo. V roce 1941 byl zřízen plůdkový rybníček o který se starají pánové Dvořáček a Drápal z Biskoupek. Později v Jamolicích pánové Novák a Smejkal. V roce 1947 dochází ke sloučení revíru Biskoupky - Hrubšice s revírem Řeznovice. Revír se protáhl až k Pekárce. 21. 3. 1948 probíhá mimořádná schůze rybářského družstva. Předseda Dvořáček navrhuje přítomným, aby v aklamaci zvolili následující členy akčního výboru družstva i s funkcemi: předseda- Jakub Šafránek z Hrubšic místopředseda- Frant. Novák z Jamolic jednatel- Jar. Šafránek ze Lhánic za hospodářský výbor- Frant. Žák z Biskoupek.

K tomuto složení neměli starostové obcí námitek a hlášení bylo zasláno generálnímu sekretariátu NVNF v Praze. Spolek se stará o revír, zpevňuje břehy, buduje lávky a upravuje cesty okolo vody, provádí školení rybářů, zvyšuje se míra všech ryb o 5 cm a denní úlovek činí 3 kg ryb. V roce 1951 se dokonce omezuje lov na 2 dny v týdnu. 11. 3. tohoto roku se slučuje rybářský spolek Biskoupky-Hrubšice s rybářským družstvem Hrubšice-Řeznovice-Nová Ves a 28.10. jde do likvidace. Vytváří se "Lidový rybářský spolek" se sídlem v Biskoupkách, okres Mor. Krumlov, předsedou je nadále Josef Dvořáček, hospodářem Karel Špiřík, výbor má 10 členů. Vroce 1953 se sídlo spolku přesouvá do Hrubšic. Zde spolek pracuje až do svého konce, do roku 1958. V předcházejícím roce dochází v Ivančicích k ustavení oblastní pobočky českého rybářského svazu. Lidový rybářský spolek Hrubšice zastupoval předseda Jakub Šafránek z Hrubšic a Viktor Černý z Nové Vsi - budoucí hospodář. V této době se již pod hrubeckým splavem u mlýnského náhonu začíná budovat rybník a dochází ke změně hranic revíru. Revír končí splavem v Hrubšicích.

4. února 1958 dochází výměrem 53/1958 ONV Rosice ke zřízení dobrovolné organizace s názvem MO ČRS se sídlem v Nové Vsi a předáním rybářského revíru do trvalého užívání. Prvním předsedou MO Nová Ves se stal pan Špiřík, který bohužel tragicky zahynul po závalu na dole Kukla v Oslavanech. Do konce volebního období vedl organizaci Ant. Peroutka. V roce 1959 byl dokončen rybník v Hrubšicích. V té době opět začaly pořádat rybářské výlety s hudbou, a to v Hrubšicích nad splavem. V roce 1964 byl splav narušen ledy a tím pořádání výletů skončilo. Na jaře roku 1965 ledy dílo zkázy dokončily a splav byl úplně poničen. V tomto roce dochází ustavení "Hospodářského sdružení Ivančice", ve kterém byly MO Pohořelice, Dolní Kounice, Ivančice, Nová Ves, Oslavany a Moravský Krumlov, za účelem spolupráce při zajišťování kvalitnějšího zarybnění revírů a umožnění lovu na jednu povolenku všem členům sdružení na revírech sdružení. Povolenky byly vydávány v mateřské organizaci člena. V předsednictvu sdružení byli z každé organizace 2 zástupci. MO Nová Ves zastupoval pánové Ivo Dubšík a Viktor Černý. V té době výbor MO organizoval promítání filmů s rybářskou tématikou a přednáškami rybářských odborníků na členských schůzích. Několikrát přišel i spisovatel Rudolf Rudolf, znalec rybářství z Brna. Pořádaly se i rybářské plesy s prodejem smažených ryb a výherní tombolou. Rybářský ples má tradici dodnes, jen s tím, že sál u Slavíků se vyměnil za větší v Biskoupkách.

V roce 1966 měla organizace 71 členů a ve sdružení bylo registrováno celkem 1 168 rybářů. Na mimopstruhové vodě hospodařila organizace až do roku 1979. Tohoto roku bylo dostavěno vodní dílo Dalešice a vodní dílo Mohelno. Změnil se charakter vody a MO přešla na pstruhové hospodaření. Proběhlo dvouleté hájení nově vysazených lososovitých ryb a rybáři si pomalu začali zvykat na jinou rybí obsádku. Na potocích Nová kolečkárna, Jamolice, Dukovany začala organizace s odchovem pstruha potočního ročka. Po téměř dvaceti letech ve funkci hospodáře se učí Josef Melkus chovat nové ryby. Na přelomu 80. a 90. let má MO dva hospodáře a 148 členů. Do řeky se přestává vysazovat kapr, odlovuje se tloušť coby ryba škodlivá. V tomto období se rozpadá Sdružení.

V červnu 1990 se ing. Pavel Procházka zúčastňuje ustavujícího sjezdu, kde se zakládá Moravský rybářský svaz. Předsedou svazu je zvolen Dr. Václav Mazura. Ten navštívil také naši organizaci o rok později u příležitosti oslav 70. let organizace. Ta v roce 1991 měla 249 členů včetně mládeže. V roce 1993 proběhlo vyčištění slepého ramena u nové kolečkárny a od roku 1994 je součástí revíru Jihlava 5B, ale platí zde povolenka jen pro členy MO. V tomto roce rovněž začíná spolupráce s rybí líhní Třebíč-Poušov (odlov generačních ryb) trvající doposud. V roce 2003 začínáme na zkoušku přikrmovat roček lipana a přináší nečekané přírůstky. Od následujícího roku se začíná budovat v Alexovicích na struze rybochovné zařízení pro chov lososovitých ryb. V tu dobu končí funkci hospodáře Josef Melkus a nastupuje jeho syn Pavel. Upouští se od osazování potůčků a veškerá násada je odchována na struze za neustálého přikrmování. Chovají se zde všechny druhy lososovitých ryb. Násady pokryjí zarybnění celého našeho revíru. Od roku 2001 se na místním revíru Žabárna u Nové kolečkárny pravidelně konají úspěšné rybářské závody dospělých i mládeže. Nastává hromadný nárůst členské základny. V roce 2009 kupuje organizace od Povodí Moravy pozemek pod místním revírem Jihlava 5M a tím začínají úpravy tohoto vodního díla a okolí - vyčištění přítoku, vybudování přepadu, rozšíření hráze a navezení cesty sloužící zároveň jako protipovodňová hráz. V roce 2010 probíhá odkup náhonu v Alexovicích - rybochovu, který jsme 6 let budovali. V září roku 2011 proběhly slavnostní závody u příležitosti oslav 90. let od založení rybářského spolku na rybníčku u Nové kolečkárny. Na tyto oslavy byli přizváni naši čestní členové, bývalí předsedové a hospodáři, zástupci okolních organizací a nejvyšší představitelé svazu. Tato akce se zdařila. Organizace má 634 členů (z toho 73 mládeže). V dubnu roku 2012 začínají zemní práce na budování nových koryt pro odkrm lososovitých ryb. Tvoří ji 7 betonových nádrží se samostatným napájením i výpustí. Spolu s přestavbou starého náhonu, máme nyní 13 kójí sloužících k odchovu lososovitých ryb všech druhů i velikostí. Toto dílo zhotovila firma BETOSTAV p. K. Drybčáka. Investice činila přes 4 milióny korun včetně nákupu pozemku. Od června r. 2014 je rybochov zkolaudován.

A na závěr ještě malý obrázek o tom kdo dovedl organizaci až k 90. letému jubileu.

1. předsedou byl pan Frant. Žák z Biskoupek (1921-1930)

a následují: p. Josef Dvořáček z Biskoupek (1930-1953)

p. Jakub Šafránek z Hrubšic (1953-1958)

p. Špiřík z Nové Vsi (1958-1961)

p. Karel Bureš z Nové Vsi (1961-1967, 1976-1984, 1987-1990)

p. Ivo Dubšík z Nové Vsi (1967-1976,1984-1987)

p. Zdeněk Ján z Padochova (1990-1996)

p. ing. Pavel Procházka z Nové Vsi (1996-2004, 2015-doposud)

p. Frant. Kulhánek z Hrubšic (2004-2014)

Hospodáři: p. Frant.Žák z Biskoupek

p. Karel Špiřík z Biskoupek

p. Viktor Černý z Nové Vsi

p. Josef Melkus z Nové Vsi

p. ing. Pavel Procházka z Nové Vsi

p. Pavel Melkus z Ivančic

Podle informací z kronik obce Biskoupky a Hrubšice a podle dostupných rybářských listin zpracoval František Kulhánek.